podpora@humanet.sk +421 905 510 687 +421 905 499 052 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Mzdový poradca

Nasledovné odkazy obsahujú dokumenty zo sekcie mzdového poradcu.

Mesačné povinnosti

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd ... zobraziť


Ostatné povinnosti - mzdy

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky ... zobraziť


Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

Prehľad zákonných možností zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy. ... zobraziť


Nezdaniteľné časti základu dane 2016

Kalkulačka na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), príspevku zamestnanca na DDS a dobrovoľného príspevku zamestnanca na SDS ako nezdaniteľných častí základu dane ... zobraziť


Mzdové konštanty

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty ... zobraziť


Historický prehľad vybraných mzdových konštánt za roky 2009-2017

Vývoj súm mzdových konštánt vstupujúcich do výpočtu miezd a ročného zúčtovania dane od roku 2009 do roku 2017. ... zobraziť


Platenie odvodov od 1.1.2013 v. 06/2015

Platenie odvodov od 1.1.2013 v. 06/2015 ... zobraziť


Odvody zamestnanca s odvodovou úľavou

Platenie odvodov za zamestnanca s odvodovou úľavou ... zobraziť


Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet. ... zobraziť


Exekúcie

Kalkulačka na výpočet sumy 1/3 a 2/3 exekúcie zadaním čistej mzdy a počtu vyživovaných osôb ... zobraziť


Variabilné symboly pre daň - mzdy

Popis a príklady tvorby variabilných symbolov pre platby daní od 1.1.2012 ... zobraziť


Mesačná mzda

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného mesačnou mzdou ... zobraziť


Hodinová mzda

Príklad výpočtu mzdy pracovníka odmeňovaného hodinovou mzdou ... zobraziť


Nárok na dovolenku po MD a RD

Ako správne vypočítať nárok na dovolenku zamestnankyne, ktorá bola niekoľko rokov striedavo na materskej a rodičovskej dovolenke ... zobraziť


Čerpanie dovolenky pri skrátenom úväzku

Skrátené úväzky a výpočet počtu dní čerpania (prepočítanej) dovolenky, lekára a pod. ... zobraziť


Mzda za nadčas

Ako správne v systéme Humanet zadávať položky pre výpočet platu za prácu nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) a pre výpočet mzdy a mzdové zvýhodnenia za nadčas u zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce ... zobraziť


Príplatok za noc

Ako nastaviť príplatok za nočné zmeny, t.j. za prácu v noci v prípade, že v databáze systému Humanet sa spracovávajú súčasne platy zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 (zákon o verejnom záujme) aj mzdy zamestnancov odmeňovaných podľa Zákonníka práce ... zobraziť


Nemoc pri súbehu PP

Ako si poradiť v systéme Humanet so zadaním nemocí pri súbežnom pracovnom pomere, ak začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti lekár určil z každého pracovného pomeru na iný dátum ... zobraziť


Maximálny denný vymeriavací základ

Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ... zobraziť


Rozhodné obdobie pre denný vymeriavací základ

Určovanie rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu ... zobraziť


Podporná doba pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Kalkulačka na výpočet podpornej doby pri dočasnej pracovnej neschopnosti ... zobraziť


Príklady z praxe pre oznámenie na zdravotné poistenie

Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie – niekoľko príkladov z praxe a ako ich spracovať v Humanete ... zobraziť


Zdanenie bezúročnej pôžičky

Keď zamestnávateľ poskytol zamestnancovi bezúročnú pôžičku, je toto zvýhodnenie u zamestnanca príjmom a podlieha zdaneniu ? ... zobraziť


PAM a mzdové položky, výpočet priemerného zárobku v systéme Humanet (verejný záujem)

Zoznam PAM a mzdových položiek a postup výpočtu priemerného zárobku v systéme Humanet pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona 553/2003 (zákon o verejnom záujme) ... zobraziť


Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie

Zoznam kódov typov zamestnancov používaných v registračnom liste FO, mesačnom výkaze poistného a príspevkov a výkaze poistného a príspevkov na sociálne poistenie ... zobraziť


Zdravotné poisťovne

Prehľad internetových stránok zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ... zobraziť


Užitočné stránky - mzdy

Zoznam užitočných internetových stránok ... zobraziť


DSS a DDS

Prehľad internetových stránok spoločností II. a III. dôchodkového piliera Slovenskej republiky ... zobraziť


Odstupné a výpovedná doba

Prehľad nárokov zamestnanca na odstupné a výpovednú dobu podľa dôvodu ukončenia pracovného pomeru a trvania pracovného pomeru. ... zobraziť