Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika +421 905 499 052 Účtovníctvo +421 905 510 687 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

18.10.2013 / Ako zabezpečiť vierohodnosť a čitateľnosť faktúry

Ako zabezpečiť vierohodnosť faktúry

Z § 71 zákona o DPH vyplýva, že vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry (listinnej či elektronickej) je nutné zabezpečiť od okamihu jej vyhotovenia do uplynutia obdobia určeného na uchovávanie faktúry. Každá zdaniteľná osoba si sama určí spôsob akým tieto veci zabezpečí.

Kontrolné mechanizmy podnikových procesov

Kontrolné mechanizmy podnikových procesov vytvárajú spoľahlivý kontrolný záznam priraďujúci faktúru k príslušnému dodaniu tovaru alebo služby. Kontrolným mechanizmom podnikových procesov je napríklad párovanie podporných dokumentov s faktúrou, z ktorých je zrejmé, že údaje uvedené na faktúre sú rovnaké ako na podporných dokumentoch prináležiacich k dodávke tovaru alebo služby.

Zaručený elektronický podpis

Ako spôsob zabezpečenia môžete použiť zaručený elektronický podpis podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho použitie zaručeného elektronického podpisu.

Elektronická výmena údajov (EDI)

Ako spôsob zabezpečenia môžete použiť elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry. Elektronickou výmenou údajov (EDI) sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaným na základe schválenej normy, vyhotovených vo forme čitateľnej počítačom. O EDI sa viac dozviete v Finančnom spravodajcovi č. 3/2010.

Iný spôsob

Okrem už spomenutých spôsobov si zdaniteľná osoba môže zvoliť aj iný spôsob zabezpečenia. Od zdaniteľných osôb by sa nemalo vyžadovať používanie žiadnej konkrétnej technológie na elektronickú fakturáciu, keďže existujú rôzne technológie zabezpečujúce vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronických faktúr. Zdaniteľná osoba môže využívať kombináciu spôsobov.

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.