Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

29.11.2016 / Minimálna mzda v roku 2017 – 1. časť

Minimálna mzda v roku 2017 – 1. časť

Minimálna mzda v roku 2017 – 1. časť

Nariadením vlády SR č. 280/2016 sa s platnosťou od 1. januára 2017 ustanovuje nová výška minimálnej mzdy.

  • minimálna mesačná mzda 435 €
  • minimálna hodinová mzda 2,5000 €

Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzdy upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Za pracovnoprávny vzťah sa považuje vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy, ale aj vzťah uzatvorený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Kým mzda zamestnanca na pracovnú zmluvu musí podľa typu dohodnutého odmeňovania dosahovať buď sumu mesačnej alebo sumu hodinovej minimálnej mzdy, mzda zamestnanca na dohodu musí dosahovať predovšetkým sumu hodinovej minimálnej mzdy za každú odpracovanú hodinu. Suma minimálnej mzdy je rovnaká pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na to, či ide o poberateľa invalidného dôchodku alebo mladistvého zamestnanca.

Ak mzda zamestnanca nedosiahne v mesiaci sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou.

Minimálna mzda a ustanovený týždenný pracovný čas

Podľa § 2 ods. 4 Zákona o minimálnej mzde suma hodinovej minimálnej mzdy je určená pre zamestnanca s týždenným ustanoveným pracovným časom 40 hodín. Podľa rovnakého odseku, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši, pričom výsledok sa zaokrúhli na 4 desatinné miesta. Inými slovami, aj keď hodinovo odmeňovaný zamestnanec na základe kratšieho ustanoveného pracovného času odpracuje menej hodín, jeho minimálna mzda za mesiac musí dosiahnuť rovnakú sumu, akú dosiahne zamestnanec v 40-hodinovom ustanovenom pracovnom týždni.

Príklad:
Hodinovo odmeňovaný zamestnanec pracuje v ustanovenom pracovnom týždni 37,5 hodín a je zaradený do 2 stupňa náročnosti práce (koeficient 1,2).
Jeho minimálna mzda na hodinu je: 2,5000 x (40/37,5) x 1,2 = 3,2000 eura (zaokr. na 4 des. miesta mat.).

Minimálna mzda a kratší pracovný čas

Podľa § 2 ods. 3 Zákona o minimálnej mzde zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, pričom táto suma sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov. Inými slovami, zamestnancovi na skrátený úväzok patrí pomerná časť minimálnej mzdy zodpovedajúca počtu odpracovaných hodín z celkového mesačného fondu pracovných hodín.

Príklad:
Mesačne odmeňovaný zamestnanec v mesiaci s fondom hodín 168 odpracoval 144 hodín.
Jeho minimálna mzda je: 435 x (144/168) = 372,90 eura.

Tu je potrebné zdôrazniť, aby sa nezamieňali pojmy ustanovený týždenný pracovný čas a dohodnutý kratší pracovný čas. Ustanovený týždenný pracovný čas je maximálny možný počet pracovných hodín za týždeň určený § 85 Zákonníka práce (napr. 1-zmenná prevádza 40 h/týž.; 2-zmenná prevádzka 38,75 h/týž.; 3-zmenná alebo nepretržitá prevádzka 37,5 h/týž.). Inými slovami, aký rozsah pracovných hodín za týždeň sa považuje za 100% pracovný úväzok. Kratší pracovný čas je definovaný § 49 Zákonníka práce, a je ním dohodnutý počet hodín z celkového počtu hodín ustanoveného týždenného pracovného času.

Minimálna mzda a jej dopad na naturálnu mzdu

Podľa § 127 ods. 1 Zákonníka práce zamestnancovi možno poskytovať časť mzdy formou naturálnej mzdy, okrem minimálnej mzdy. T.j. zamestnancovi sa suma vo výške minimálnej mzdy musí vyplatiť v peňažnej forme, a len zvyšok odmeny, aj to len so súhlasom zamestnanca a za podmienok s ním dohodnutých, je možné poskytnúť formou naturálnej mzdy.

Na ktoré odmeny sa minimálna mzda nevzťahuje

Na odmeny zo zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka sa ustanovenia o minimálnej mzde aj naďalej nevzťahujú.

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.