Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, využívame cookies. Viac info. OK
Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

26.08.2014 / Tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu

Tvorba sociálneho fondu

Každý zamestnávateľ je povinný tvoriť sociálny fond, ak zamestnáva čo i len jedného zamestnanca na pracovný pomer. Ak ale zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov len na základe dohody, povinnosť tvorby sociálneho fondu sa na neho nevzťahuje.

Sociálny fond podľa §3 zákona č. 152/1994 Z.z o sociálnom fonde tvorí zamestnávateľ z povinného prídelu, ďalšieho prídelu a ďalších zdrojov.

  • Povinný prídel - tvorí vo výške 0,6% až 1% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. (Za mzdu sa nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady...)

    Povinný minimálny prídel vo výške 0,6% vytvára zamestnávateľ povinne, bez rozdielu toho, či je tvorba a použitie sociálneho fondu dohodnutá v kolektívnej zmluve.

    Ak zamestnávateľ za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil si všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti k zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni, môže tvoriť povinný prídel do fondu až do výšky 1%.

  • Ďalší prídel – a) vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborová organizácia, najviac vo výške 0,5% zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom za kalendárny rok;

    b) vo výške sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí dochádzajú do práce verejnou dopravou a ich priemerný mesačný zárobok nedosahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý predchádza dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond.

  • Ďalšie zdroje – príspevky poskytnuté zamestnávateľovi vo forme darov, dotácií a prídel zamestnávateľa z použiteľného zisku po zdanení.

Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu.

Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.