Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

05.10.2015 / Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení. Podľa tohto zákona sa rozlišuje povinné verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie.

Povinné verejné zdravotné poistenie

Na základe povinného verejného zdravotného poistenia sa poistencom verejného zdravotného poistenia poskytuje za podmienok ustanovených zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami. Verejné zdravotné poistenie vykonávajú zdravotné poisťovne.

Verejné zdravotné poistenie na rozdiel od individuálneho zdravotné poistenia vychádza z princípu solidarity. Povinnosť platiť poistné má každý poistenec, ktorému túto povinnosť ukladá zákon, bez ohľadu na to, či čerpá zdravotnú starostlivosť v rámci ustanoveného rozsahu, alebo nie. Solidárnosť sa prejavuje aj v tom, že určité kategórie poistencov, ktoré nie sú schopné platiť poistné, majú nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Individuálne zdravotné poistenie

Na základe individuálneho zdravotného poistenia sa poistencom individuálneho zdravotného poistenia poskytuje zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve s poisťovňou. Individuálne zdravotné poistenie dáva poistencom možnosť širšieho rozsahu zdravotného poistenia ako je zabezpečený verejným zdravotným poistením. Individuálne zdravotné poistenie poskytujú poisťovne v rámci svojho predmetu činnosti. Rozsah úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti je určený zmluvou uzavretou medzi jednotlivcom (osoba môže a nemusí byť poistencom verejného zdravotného poistenia) a poisťovňou vykonávajúcou individuálne zdravotné poistenie.

Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia

Povinne verejne zdravotne poistená je každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. To neplatí, ak je táto fyzická osoba napr. zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť. Ďalšie výnimky uvádza § 3 ods. 2 písmeno c) a d) zákona.

Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotné poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii. Medzi tieto osoby podľa § 3 ods. 3 zákona patrí napríklad:

  • osoba, ktorá je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva;
  • osoba vykonávajúca na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť;
  • študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike.

Podľa § 3 ods. 4 povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak nie je zdravotne poistená v cudzine a poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, výlučne zo Slovenskej republiky a nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti; to neplatí, ak má fyzická osoba trvalý pobyt v cudzine okrem členských štátov a je poistená na úhradu liečebných nákladov počas pobytu v Slovenskej republike.

Vznik a zánik verejného zdravotného poistenia

Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo o nezaopatreného rodinného príslušníka. U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom nasledujúcim po dni zániku výnimiek podľa § 3 ods. 2 (napr. osoba prestala pracovať alebo podnikať v cudzine). U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie vzniká dňom, keď sa splnili podmienky podľa § 3 ods. 3 (napr. je osoba zamestnaná alebo podniká na území Slovenskej republiky).

Verejné zdravotné poistenie zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká deň pred dňom vzniku výnimky podľa § 3 ods. 2 písm. (napr. osoba začala pracovať alebo podnikať v cudzine) alebo dňom zániku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie zaniká dňom zániku skutočností uvedených v § 3 ods. 3 (napr. osoba nie je zamestnaná ani nepodniká na území Slovenskej republiky).

Zaujala vás novinka? Podeľte sa o ňu s vašimi známymi.